2020 Auto Guangzhou KIA

Guangzhou, China

November, 2020